CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ BVW-T SERIES

● Sản xuất tại Ấn Độ
● Dòng rò định mức: 30, 100mA, 300mA
● Điện áp làm việc 240/415VAC
●Loại F

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Unit price
[VNĐ]
Icu at AC230V
[ kA ]
Rate current
[A]
Pole
Số lượng Yêu cầu báo giá
BVW-T 1PN 16A 30mA 652,000 30 16 1P+N
BVW-T 1PN 25A 30mA 652,000 30 25 1P+N
BVW-T 1PN 32A 30mA 652,000 30 32 1P+N
BVW-T 1PN 40A 30mA 763,000 30 40 1P+N
BVW-T 1PN 63A 30mA 763,000 30 63 1P+N
BVW-T 1PN 16A 100mA 652,000 100 16 1P+N
BVW-T 1PN 25A 100mA 652,000 100 25 1P+N
BVW-T 1PN 32A 100mA 652,000 100 32 1P+N
BVW-T 1PN 40A 100mA 763,000 100 40 1P+N
BVW-T 1PN 63A 100mA 763,000 100 63 1P+N
BVW-T 1PN 16A 300mA 652,000 300 16 1P+N
BVW-T 1PN 25A 300mA 652,000 300 25 1P+N
BVW-T 1PN 32A 300mA 652,000 300 32 1P+N
BVW-T 1PN 40A 300mA 763,000 300 40 1P+N
BVW-T 3PN 16A 30mA 922,500 30 16 3P+N
BVW-T 3PN 25A 30mA 922,500 30 25 3P+N
BVW-T 3PN 32A 30mA 922,500 30 32 3P+N
BVW-T 3PN 40A 30mA 978,000 30 40 3P+N
BVW-T 3PN 63A 30mA 978,000 30 63 3P+N
BVW-T 3PN 16A 100mA 922,500 100 16 3P+N
BVW-T 3PN 25A 100mA 922,500 100 25 3P+N
BVW-T 3PN 40A 100mA 978,000 100 40 3P+N
BVW-T 3PN 63A 100mA 978,000 100 63 3P+N
BVW-T 3PN 16A 300mA 922,500 300 16 3P+N
BVW-T 3PN 25A 300mA 922,500 300 25 3P+N
BVW-T 3PN 32A 300mA 922,500 300 32 3P+N
BVW-T 3PN 40A 300mA 978,000 300 40 3P+N
BVW-T 3PN 63A 300mA 978,000 300 63 3P+N
BVW-T 2P 5A 30M F 680,500 30 5 2P
BVW-T 2P 6A 30M F 680,500 30 6 2P
BVW-T 2P 10A 30M F 680,500 30 10 2P
BVW-T 2P 16A 30M F 680,500 30 16 2P
BVW-T 2P 20A 30M F 680,500 30 20 2P
BVW-T 2P 25A 30M F 680,500 30 25 2P
BVW-T 2P 32A 30M F 680,500 30 32 2P
BVW-T 2P 40A 30M F 763,000 30 40 2P
BVW-T 2P 50A 30M F 763,000 30 50 2P
BVW-T 2P 63A 30M F 763,000 30 63 2P
BVW-T 2P 63A 30M F 763,000 30 63 2P
BVW-T 2P 80A 30M F 1,037,000 30 80 2P
BVW-T 2P 100A 30M F 1,048,500 30 100 2P
BVW-T 2P 5A100M F 680,500 100 5 2P
BVW-T 2P 6A100M F 680,500 100 6 2P
BVW-T 2P 10A100M F 680,500 100 10 2P
BVW-T 2P 16A100M F 680,500 100 16 2P
BVW-T 2P 20A100M F 680,500 100 20 2P
BVW-T 2P 25A100M F 680,500 100 25 2P
BVW-T 2P 32A100M F 680,500 100 32 2P
BVW-T 2P 40A100M F 763,000 100 40 2P
BVW-T 2P 50A100M F 763,000 100 50 2P
BVW-T 2P 63A100M F 763,000 100 63 2P
BVW-T 2P 80A 100M F 1,037,000 100 80 2P
BVW-T 2P 100A 100M F 1,048,500 100 100 2P
BVW-T 2P 5A300M F 680,500 300 5 2P
BVW-T 2P 6A300M F 680,500 300 6 2P
BVW-T 2P 10A300M F 680,500 300 10 2P
BVW-T 2P 16A300M F 680,500 300 16 2P
BVW-T 2P 20A300M F 680,500 300 20 2P
BVW-T 2P 25A300M F 680,500 300 25 2P
BVW-T 2P 32A300M F 680,500 300 32 2P
BVW-T 2P 40A300M F 763,000 300 40 2P
BVW-T 2P 50A300M F 763,000 300 50 2P
BVW-T 2P 63A300M F 763,000 300 63 2P
BVW-T 2P 80A300M F 1,037,000 300 80 2P
BVW-T 2P 100A 300M F 1,048,500 300 100 2P
BVW-T 4P 5A 30M F 964,500 30 5 4P
BVW-T 4P 10A 30M F 964,500 30 10 4P
BVW-T 4P 16A 30M F 964,500 30 16 4P
BVW-T 4P 20A 30M F 964,500 30 20 4P
BVW-T 4P 25A 30M F 964,500 30 25 4P
BVW-T 4P 32A 30M F 964,500 30 32 4P
BVW-T 4P 40A 30M F 978,000 30 40 4P
BVW-T 4P 50A 30M F 978,000 30 50 4P
BVW-T 4P 63A 30M F 978,000 30 63 4P
BVW-T 4P 80A 30M F 1,415,000 30 80 4P
BVW-T 4P 100A 30M F 1,447,000 30 100 4P
BVW-T 4P 5A100M F 964,500 100 5 4P
BVW-T 4P 6A100M F 964,500 100 6 4P
BVW-T 4P 10A100M F 964,500 100 10 4P
BVW-T 4P 16A100M F 964,500 100 16 4P
BVW-T 4P 20A100M F 964,500 100 20 4P
BVW-T 4P 25A100M F 964,500 100 25 4P
BVW-T 4P 32A100M F 964,500 100 32 4P
BVW-T 4P 40A100M F 978,000 100 40 4P
BVW-T 4P 50A100M F 978,000 100 50 4P
BVW-T 4P 63A100M F 978,000 100 63 4P
BVW-T 4P 80A 30M F 1,415,000 100 80 4P
BVW-T 4P 100A 30M F 1,447,000 100 100 4P
BVW-T 4P 5A300M F 964,500 300 5 4P
BVW-T 4P 6A300M F 964,500 300 6 4P
BVW-T 4P 10A300M F 964,500 300 10 4P
BVW-T 4P 16A300M F 964,500 300 16 4P
BVW-T 4P 20A300M F 964,500 300 20 4P
BVW-T 4P 25A300M F 964,500 300 25 4P
BVW-T 4P 32A300M F 964,500 300 32 4P
BVW-T 4P 40A300M F 978,000 300 40 4P
BVW-T 4P 50A300M F 978,000 300 50 4P
BVW-T 4P 63A300M F 978,000 300 63 4P
BVW-T 4P 80A300M F 1,415,000 300 80 4P
BVW-T 4P 100A300M F 1,447,000 300 100 4P